FAQ

frågor och svar

Här svarar Tidwell på vanliga frågor om utveckling av ledare, ledningsgrupp, organisation och kultur.

Vad är ledarutveckling och vad får man för effekt?

Ledarutveckling är en process som syftar till att förbättra och stärka kompetensen och förmågorna hos individer som innehar ledarroller eller ledaransvar inom en organisation. Att hjälpa ledare att växa och utvecklas i sina roller. Några vanliga effekter av ledarutveckling är:

 • Ökad självkännedom och medvetenhet om sina styrkor och utvecklingsmöjligheter som ledare.
 • Ökad förmåga i exempelvis konflikthantering, kommunikation, beslutsfattande
 • Minskad personalomsättning då ett sunt ledarskap bidrar till att behålla medarbetare
 • Bättre relationer med både egna medarbetare och andra intressenter

Generellt sett strävar ledarutveckling efter att utveckla mer kompetenta ledare, vilket i sin tur kan ha positiva positiv effekt i hela organisationen.

 

Varför ska man anlita en konsult i stället för att leda utvecklingen själv?

En konsult kommer med en extern och objektiv syn på de utmaningar som finns. En anställd är en del av organisationen och kan vara bunden av intern politik och kulturella faktorer. Det kan då vara svårt att både identifiera vilka problem och utmaningar som finns och att ge ärlig och konstruktiv återkoppling som det finns behov av. En konsult har också specifik kompetens inom området, använder sig av forskningsbaserade metoder och verktyg samt erfarenhet från andra organisationer och uppdrag.

 

Varför är det viktigt för Tidwell att våra metoder är forskningsbaserade?

Forskningsbaserade metoder bygger på beprövade teorier och resultat från studier och forskning och är ofta inriktade på att uppnå långsiktigt hållbara resultat. De genomgår granskning, vilket bidrar till att säkerställa hög kvalitet och trovärdighet. Forskning innebär att studera verkliga situationer och utmaningar. Genom att använda forskningsbaserade metoder kan vi dra nytta av insikter som är direkt relevanta för deras specifika användningsområde. Forskningsbaserade metoder tenderar också att vara mer mätbara och kvantifierbara. Detta gör det möjligt att utvärdera och mäta framsteg samt fastställa om förändringsinitiativen har uppnått de önskade resultaten.

 

Varför är det viktigt att göra mätningar i en utvecklingsinsats?

Mätningar samlar in värdefull kunskap och insikter om nuläget och ger dig en djupare förståelse för vad som fungerar bra och vilka utvecklingsområden som finns. Du får ett konkret underlag att samlas kring och som du kan utgå ifrån för att planera en utvecklingsinsats som ger störst effekt. Du kan också göra en uppföljande mätning för att följa upp effekten av insatsen samt se vilka ytterligare behov av insatser som finns. Våra mätningar går snabbt att genomföra och sätter fingret på vad som behöver lyftas.

 

Varför skall man arbeta med ledningsgrupputveckling?

Att arbeta med ledningsgrupputveckling är viktigt av flera anledningar, särskilt för att skapa en stark, samordnad och kompetent ledningsgrupp som i sin tur driver organisationens framgång och tillväxt. Det är en investering i organisationens långsiktiga hälsa och framgång. Ytterligare anledningar är:

 • Beslutsprocesser bli mer effektiva och strategier mer genomförbara genom att utveckla gruppens samarbetsförmåga.
 • Klargör organisationens övergripande strategi och säkerställa att alla i ledningsgruppen förstår och är engagerade i att följa den.
 • Missförstånd och konflikter minskas och en öppen arbetskultur kan upprätthållas genom att utveckla kommunikationen och främja öppen dialog.
 • Högre effektivitet och mer kreativ i sin hantering av svåra komplexa problem och utmaningar genom utvecklad förmåga att analysera och lösa problem tillsammans.
 • Ledningsgruppen fungerar som en förebild för resten av organisationen. Genom att arbeta med ledningsgrupputveckling kan organisationen bygga en kultur av kontinuerlig utveckling och förbättring.

 

Vad är kulturutveckling och varför är det viktigt?

Kulturutveckling handlar om att medvetet forma och förändra den kultur som råder inom en organisation. Kulturutveckling fokuserar på att skapa en önskvärd och effektiv organisationskultur som stödjer organisationens mål och värderingar. Viktiga aspekter av kulturutveckling inkluderar:

 • Organisationskultur påverkar hur medarbetare beter sig och samverkar. Genom att forma kulturen kan man skapa en arbetsmiljö som främjar positiva beteenden och samarbete.
 • En kultur som stödjer prestation och nytänkande kan öka organisationens förmåga att vara innovativ och effektiv.
 • En positiv och hälsosam organisationskultur kan göra organisationen mer attraktiv för talanger och potentiella anställda samt minska personalomsättningen.
 • Ledarskapet spelar en avgörande roll i att forma den önskade kulturen. Ledare måste agera i enlighet med organisationens värderingar och vara förebilder för övriga medarbetare.

 

Vilka tjänster utöver utveckling erbjuder ni?

Tidwell ingår i Maquire Group, som förutom Tidwell består av tre varumärken. Maquire som rekryterar chefer, Jerrie som rekryterar specialister och Flipr som hyr ut interimskonsulter. Du kan läsa mer på respektive hemsida.